FAQ

Plugs

Masz pytanie?

Chętnie przybliżymy ci pracę geodety.

 • Geodezyjny podział działki to procedura wyodrębnienia w ewidencji gruntów nowej jednostki poprzez podział dotychczasowej działki (lub scalenie) realizowana na wniosek właściciela gruntu.

  Etapy podziału działki

  1. Sporządzenie wstępnego projektu - wniosku podziału na zlecenie zainteresowanego
  2. Skompletowanie dokumentów (prawo do własności nieruchomości, wypis z katastru, wypis z ewidencji gruntów kopia mapy tzw. ewidencyjna, w niektórych przypadkach potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
  3. Złożenie wniosku w wydziale geodezji.
  4. Wydanie przez urząd opinii odnośnie wstępnego projektu podziału działki.
  5. Wyznaczenie przez uprawnionego geodetę w terenie kolejnych punktów granicznych, czyli nowych granic działek. Przekazanie tych  granic zainteresowanym, czyli właścicielowi oraz właścicielom sąsiednich posesji czy innych nieruchomości położonych w sąsiedztwie.
  6. Sporządzanie protokołu z przyjęcia granic podpisanego przez wszystkich zainteresowanych.
  7. Sporządzenie projektu zasadniczego przez geodetę.
  8. Przekazanie projektu do akceptacji wydziału geodezyjnego.
  9. Utrwalenie w terenie nowych znaków podziału geodezyjnego.
  10. Przekazanie właścicielowi kompletu dokumentów, czyli prawomocnej decyzji wydanej przez urząd, z mapą podziału jako załącznikiem, a także sporządzanym przez geodetę spisem zmian gruntowych powstałych w wyniku podziału działki.
  11. Złożenie wniosku o wpis zmian do księgi wieczystej.
 • Wytyczenie geodezyjne

  Polega na zamontowanie w gruncie znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku (naziemne i podziemne). Zaznacza się również charakterystyczne punkty domu oraz tzw. repery, czyli stałe punkty wysokościowe. Oznaczony zostaje także zarys przyszłych ław fundamentowych.

 • Kiedy należy uzyskać mapę do celów projektowych?

  1. Uzyskanie warunków zabudowy.
  2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
  3. Uzgodnienie warunków przyłączenia mediów.
  4. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie zjazdu na działkę.
  5. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej lub też rolnej.
  6. Wszelkie ustalenia z konserwatorem zabytków (jeżeli konieczne).
  7. Ustalenia w kwestii ochrony środowiska (jeżeli niezbędne).

Pomiary geodezyjne